Prijevod i izrada Sigurnosno-tehničkih listova (STL), deklaracija i uputa za opasne kemikalije - Lexicon

Prijevod i izrada Sigurnosno-tehničkih listova (STL), deklaracija i uputa za opasne kemikalije

 

Prema Zakonu o kemikalijama, svi koji stavljaju kemikalije u promet dužni su za iste izraditi sigurnosno-tehnički list (STL) na hrvatskom jeziku i upisati ga u registar Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo – Služba za toksikologiju. STL korisnicima, prijevoznicima i drugim akterima u lancu opskrbe osigurava iscrpne sigurnosne podatke o tvarima i smjesama. Izrađuje se u predefiniranom formatu propisanom Prilogom II. Uredbe REACH.

Koje su Vaše obveze po pitanju opasnih kemikalija?

Opasne kemikalije regulirane su s više zakona od kojih su najvažniji Zakon o kemikalijama, Uredba o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH), Uredba o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (CLP) i Uredba o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda.

Ukoliko proizvodite, uvozite ili unosite kemikalije, Vaše obveze su:

  • Izraditi sigurnosno-tehnički list (STL) na hrvatskom jeziku i upisati isti u registar Službe za toksikologiju
  • Izraditi deklaraciju na hrvatskom jeziku i uputu za sigurno postupanje s kemikalijama. Ovisno o tome o kojoj kemikaliji se radi, deklaracija osim podataka obveznih po propisima kojima su uređene opasne kemikalije, može sadržavati i podake obvezne po drugim propisima, npr. za biocidne pripravke, deterdžente.
  • Očevidnici o proizvodnji i uvozu/unosu kemikalija. Očevidnici se vode na propisanim obrascima za proizvedene i uvezene/unesene kemikalije koje su razvrstane kao opasne ili sadrže bar jednu opasnu tvar ili tvar za koju postoji podatak o GVI u koncentraciji ≥ 1 % ili PBT ili vPvB u koncentraciji ≥ 0,1 %. Zbirni podaci iz očevidnika se jednom godišnje šalju u Službu za toksikologiju na propisanom obrascu.
  • Rješenje za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenje opasnih kemikalija (dozvola). Zahtjev se podnosi Ministarstvu nadležnom za zdravstvo. Za dobivanje rješenja potrebno je zadovoljiti određene uvjete kao što su: registracija djelatnosti, imenovana odgovorna osoba, tečaj toksikologije za zaposlenike, liječnički pregledi za zaposlenike i drugo ovisno o djelatnosti.
  • Registar biocidnih pripravaka. Prije stavljanja na tržište biocidni pripravci moraju biti odobreni. Zahtjev za odobrenjem ili priznavanjem odobrenja dobivenog u referentnoj državi članici, podnosi se Ministarstvu nadležnom za zdravstvo uz popratnu dokumentaciju. Biocidni pripravci za koje je dobiveno odobrenje vode se u registru Ministarstva.

Sigurnosno-tehnički listovi (STL), deklaracije i upute za opasne kemikalije, kako vam možemo pomoći?

Lexicon u svojoj ponudi ima usluge prijevoda i izrade sigurnosno-tehničkih listova (STL), deklaracija i uputa za kemikalije. Možemo za Vas uspostaviti i voditi očevidnike i pomoći Vam u ishođenju potrebnih rješenja. Ukoliko niste sigurni koje su Vaše obveze ili želite ponudu za naše usluge, obratite nam se ovdje.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print