Zaštita okoliša - Lexicon

Zaštita okoliša i gospodarenje otpadom

Vaše obveze u području zaštite okoliša i gospodarenja otpadom razlikovati će se prvenstveno ovisno o Vašoj djelatnosti te tome koliko Vašom djelatnošću utječete na okoliš.

 
Zaštita okoliša je skup odgovarajućih aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje onečišćenja i zagađenja okoliša, sprječavanje nastanka štete, smanjenje ili ograničavanje štete u okolišu te povrat okoliša u stanje prije nastanka štete. Jedno od načela zaštite okoliša je načelo „onečišćivač plaća“, što znači da onečišćivač snosi troškove nastale onečišćavanjem okoliša. 

 

Zaštita okoliša, koje su Vaše obveze? 

 

Zaštita okoliša je široko područje regulirano s više zakona, kao što su Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja brojnim podzakonskim aktima.

Niže navodimo neke od najčešćih obveza koje proizlaze iz istih za pravne osobe:

  • Odvojeno prikupljanje i skladištenje otpada. Otpad koji nastaje Vašom djelatnošću dužni ste odvajati, kategorizirati, čuvati na prikladnoj lokaciji i predati ovlaštenim sakupljačima. Pritom ispunjavate i čuvate prateće listove. 
  • Uspostava i vođenje očevidnika o nastanku i tijeku otpada (ONTO). Ukoliko Vašom djelatnošću nastaje neopasni ( npr. plastična i kartonska ambalaža) ili opasni (npr. ostaci kemikalija, otpadno motorno ulje) otpad, dužni ste voditi ONTO očevidnike za svaki otpad i za svaku lokaciju posebno. Vodi se na propisnom obrascu, za svaku godinu. Uz očevidnike se prilažu prateći listovi. 
  • Prijava u Registar onečišćenja okoliša (ROO). Ukoliko nastali neopasni ili opasni otpad, emisije u zrak, vodu ili tlo po lokacijama prelaze godišnje pragove ispuštanja, do 31.3 podnosite prijavu u ROO elektroničkim putem na propisanim obrascima za proteklu godinu. 
  • Hlapivi organski spojevi. Proizvođači i uvoznici boja i lakova koje sadrže hlapive organske spojeve a koje se koriste u graditeljstvu ili u završnoj obradi vozila, dostavljaju godišnje proizvedene/uvezene/unesene količine u HAOP na propisanim BLV-1, BLV-2 i BLV-3 obrascima. Operateri postrojenja u kojima se koriste organska otapala, dostavljaju u HAOP REGVOC obrasce i godišnja izvješća o emisijama hlapivih organskih spojeva putem propisanih obrazaca (EHOS). 
  • Tvari koje oštećuju ozonski sloj. Operater nepokretnih uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove (rashladni uređaji, klima uređaji) u količinama  3 kg ili više, podnosi prijavu HAOP na obrascu PNOS u roku od 15 dana od uključivanja. Ovlašteni serviseri i poduzetnici koji proizvode/uvoze/izvoze ili uništavaju tvari koje oštećuju ozonski sloj ili flourirane stakleničke plinove, vode očevidnike i dostavljaju podatke u HAOP na obrascima KT 1, KT 4 i KT5. 
  • Emisije onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih uređaja (kotlovnice, termolakirnice). U određenim vremenskim razmacima potrebno je provoditi mjerenja emisija. Godišnje se radi proračun temeljem kojeg se radi prijava u ROO. 

Zaštita okoliša i Lexicon, kako vam možemo pomoći?

Lexicon je upisan u Očevidnik posrednika u gospodarenju otpadomOdobrenje nadležnog tijela pogledajte ovdje. Ukoliko se ne snalazite u ovom području, možemo za Vas napraviti analizu Vaših obveza po zakonu. Također, možemo Vam pomoći s izvršenjem gore navedenih obveza u području zaštite okoliša. Ukoliko imate pitanje za nas ili želite ponudu za naše usluge, kontaktirajte nas ovdje. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on print
Print